WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 2019


WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 2019

Zarząd ROD "Złotowska II" zawiadamia że w dniu 25 kwietna 2019 r. odbędzie się Walne Zebranie  Sprawozdawczo-Wyborcze naszego ogrodu.

Zebranie odbędzie się w Poznaniu w Hotelu IOR ul. Węgorka 20 o godz. I termin  16:30 , II termin  17:00.

porządek  obrad  Walnego zebrania Sprawozdawczo-wyborczego ROD

Otwarcie zebrania.

 1. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Powołanie protokolanta.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

 4. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.

 5. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2018 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.

 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w2018 roku oraz za kadencję.

 7. Ocena działalności Zarządu ROD za 2018 rok oraz za kadencję przez Komisję  Rewizyjną  ROD  wraz z  wnioskiem w sprawie absolutorium.

 8. Projekt programu działania na kadencję 2019-2022.

 9. Projekt planu pracy na 2019 rok.

 10. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok.

 11. Ocena preliminarzy finansowych ROD  na 2019 rok przez Komisję Rewizyjną ROD.

 12. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

 13. Dyskusja.

 14. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 roku.

 15. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.

 16. Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD.

 17. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku i za kadencję.

 18. Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD w granicach określonych przez Statut PZD.

 19. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydata/ów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD wg liczby ustalonej dla danego ROD przez okręgowy zarząd PZD.

 20. Wybory Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegata/ów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.

 21. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2019 roku.

 22. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców*,

 23. Uchwalenie planu pracy na 2019 rok i programu działania na okres kadencji.

 24. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2019 rok.

 25. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

 26. Sprawy różne.

 27. Zakończenie obrad.

   

   

  * Tylko w przypadku podjęcia inwestycji.

   

Nazwa

Stowarzyszenie PZD ROD "ZŁOTOWSKA II"

Adres

ul. Złotowska 67A,
60-184 Poznań,
NIP - 7791966016