WYCINKA DRZEW 2018


WYCINKA  DRZEW 2018

WYCINKA DRZEW - Aktualne przepisy

Zarząd  ROD „ZŁOTOWSKA II” przypomina o zgłaszaniu każdej wycinki drzew która nie jest zgodna z załączonym przepisem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasady dotyczące usuwania drzew i krzewów zostały zawarte w znowelizowanej ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Od dnia 1 stycznia 2016 r. kompetencje w zakresie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości będących własnością miasta na prawach powiatu, z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu oraz nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, przejął Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
Wobec powyższego usunięcie drzew z terenów ROD stanowiących własność miasta na prawach powiatu (Poznań, Kalisz, Leszno, Konin) wiąże się z koniecznością uzyskania zezwolenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Bez konieczności uzyskania zezwolenia można usuwać:
1. drzewa owocowe;
2. drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
3. krzewy z indywidualnych ogrodów działkowych pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin.W celu uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew z terenu poszczególnego ogródka działkowego wniosek powinien złożyć działkowiec, natomiast w przypadku zamiaru usunięcia drzew z terenu ogólnego ROD wniosek składa osoba upoważniona do reprezentowania ROD.Wnioski w sprawach dotyczących wydania zezwolenia na usunięcie drzew działkowcy powinni składać w Zarządzie ROD lub przesłać bezpośrednio na adres:
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Środowiska
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
Więcej informacji można uzyskać w Zarządzie Rodzinnego Ogrodu Działkowego lub w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departamencie Środowiska,telef. nr 61-626-64-93 – dla terenów ROD Poznań
telef. nr 61-626-64-97 – dla terenów ROD Poznań
telef. nr 61-626-64-87 – dla terenów ROD Kalisz
telef. nr 61-626-64-94 – dla terenów ROD Leszno
telef. nr 61-626-64-96 – dla terenów ROD Konin
(od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-9.30 oraz 14.00-15.30).
Zezwolenie na usunięcie krzewów nadal jest wymagane w przypadku usuwania krzewów na terenach pokrytych roślinnością nieurządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków (zadrzewienia naturalne np. w formie krzewów nadwodnych).

Nazwa

Stowarzyszenie PZD ROD "ZŁOTOWSKA II"

Adres

ul. Złotowska 67A,
60-184 Poznań,
NIP - 7791966016